Yeni Taxonomy Alanı Ekleme

WordPress’e özel bir kategori(taxonamy) alanı oluşturabilmek için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz.

Kodu functions.php dosyasına ekliyoruz.

function add_custom_taxonomies() {
register_taxonomy('taxonomy-adi', 'post', array(
'hierarchical' => true,
'labels' => array(
'name' => _x( 'taxonomy-adi', 'taxonomy genel adı' ),
'singular_name' => _x( 'taxonomy-adi', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' => __( 'taxonomy-adinda Ara' ),
'all_items' => __( 'Hepsi' ),
'parent_item' => __( 'Üst taxonomy-adi' ),
'parent_item_colon' => __( 'Üst taxonomy-adi:' ),
'edit_item' => __( 'Düzenle' ),
'update_item' => __( 'Güncelle' ),
'add_new_item' => __( 'Yeni taxonomy-adi Ekle' ),
'new_item_name' => __( 'Yeni taxonomy-adi Ekle' ),
'menu_name' => __( 'taxonomy-adi' ),
),
'rewrite' => array(
'slug' => 'taxonomy-adi',
'with_front' => false,
'hierarchical' => true
),
));
}
add_action( 'init', 'add_custom_taxonomies', 0 );

Kodu ekledikten sonra  admin panelde yazılar menüsünün altına eklediğiniz taxonomynın geldiğini göreceksiniz.